Riksbyggen

 

Område: Kronandalen, etapp 1, kv Vallan (B)
Boendeform: Bostadsrätter, ca 90 st
Status: Markanvisningsavtal har tecknats i februari 2017

Riksbyggen fortsätter att satsa på Luleå och Kronan. Företaget är en av sex byggaktörer som kommer att bygga den första etappen i Kronandalen.

-Riksbyggens ambition är att vara en tongivande aktör när det gäller nyproduktion av bostäder i norra Sverige. I den satsningen så är Luleå en strategiskt viktig stad att verka i. Sedan tidigare har vi utvecklat bostäder i stadsdelen Kronan och att vi nu fortsätter med ytterligare ca 90 lägenheter är ett bevis på den långsiktighet som vi eftersträvar i våra affärer säger Lars Lundgren, Marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Norr.

Projektbeskrivning

Kvarter B byggs med en sluten gårdsstruktur med portaler/genomgående trapphus för att skapa lättillgängliga kommunikationsvägar och också en känsla av gemenskap inom området. Människor ska kunna röra sig fritt mellan de olika kvarteren samtidigt som de slutna gårdarna skapar ett visst mått av ”privat sfär”. Fasadmaterialet blir tegel i olika kulörer med återkommande inslag av trä vid balkongerna. Detta för att skapa liv i fasaderna.

Projektet består av 90 smakfullt utformade lägenheter fördelade på storlekarna 2 rok – 4 rok. Varje lägenhet har balkong/uteplats. Hela projektet kommer att genomsyras av ett hållbarhetstänk. Vi bygger parkeringsplatser gemensamt med Lerstenen i ett nedgrävt garage mellan våra kvarter. Vi kommer att ha tillgång till 45 p-platser (p-tal 0,5) varför det är av yttersta vikt att vi kan erbjuda alternativ till bilkörning för de som så önskar. Ovanpå garaget anlägger vi en så kallad ”Pocketpark” som kommer att vara tillgänglig för alla. Innergården är bilfri med undantag för utryckningsfordon. Här anlägger vi även en regnträdgård för att kunna ta hand om dagvattnet.

Med hållbarhetstanken i centrum bygger vi även en mycket lättillgänglig cykelparkering i glas mot kvarterets huvudgata. Här kommer att finnas plats för ca 225 cyklar som alla är mycket lätta att komma åt och ställa tillbaka. Detta är alltså till för de boende inom vårt område. Syftet är inte att hindra människor från att köra bil utan snarare ge dem fullgoda alternativ till bilen. Det främjar miljön inom området men också miljömedvetenheten i det stora hela.

Gemensamt med övriga byggherrar kommer vi att inrätta en bilpool på området där syftet är att människor ska få prova hur det fungerar att välja bort bilen och istället nyttja alternativa lösningar. Utöver detta inrättar vi även en cykelpool där de boende gratis ska kunna låna cyklar över dagen. Initialt kommer vi att tillhandahålla vuxencyklar, barncyklar samt lådcyklar.

För varje projekt Riksbyggen ger sig in i så görs grundliga Ekosystemtjänstanalyser. Dessa gör vi vid två tillfällen. Dels innan vi köper (och tillträder) marken, dels innan vi byggstartar. Syftet och vårt interna krav är att vi, i och med byggandet av projektet, måste klara av att tillföra området fler ekosystemtjänster än vad som fanns där innan. Det handlar om att bevara och skapa så kallade habitatkorridorer, ta hand om dagvattnet på ett miljövänligt och hållbart sätt, tillföra fler grönytor jämfört med tidigare o.s.v.

Mot kvartersgatan bygger vi även en gemensamhetslokal samt en grovtvättstuga. Stora glaspartier mot gatan skapar, tillsammans med cykelparkeringen i glas, en stadsmässighet i ett naturnära läge. Man kan säga att vi bygger stad mitt i naturen samtidigt som vi anpassar området med naturen och miljön i fokus.

Arkitekten har ordet

Koncept

Kronandalens ambitiösa koncept bygger på en så kallad modifierat rutnätsplan som ger den nya stadsdelen ett urbant intryck. Med vårt kvarter skapar vi flertalet olika kvalitéer med tydliga definitioner av privata, semi-privata, semi-offentliga, och offentliga rum med semi-offentlig passage genom huskroppen, gångstråk genom kvarteret och angränsande gaturum.

Gestaltningsprinciper i stadsrummet

Med utgång från väderstreck och buller placeras de högre byggnadsvolymerna mot norr (Bensbyvägen). Lägenheterna är organiserade enligt trespännare-principen. Utbuktande lägenhetsdelar ger möjlighet att skapa varje rum i optimal proportion till dess funktion. Detta ger också en annan fördel, nämligen en omväxlande reliefverkan i fasaden i tillägg till utskjutande balkonger i betong och glas. Varje trespännare definieras som egen enhet med hjälp av varierat tegelmaterial och en liten sidoförskjutning. Tegel med färgskiftningar som gör fasaden levande, ger ett lugnt intryck och agerar som komplement till den kringliggande naturen. Fönsterproportionerna och indelningar i olika format är anpassade till rummens olika funktioner.

Strategisk placering av sociala ytor så som gemensamhetslokal, tvättstuga, cykelförråd och miljöstation i bottenvåningen närmast gatan bildar ett stadsmässigt stråk förbi kvarteret för att skapa en levande miljö. Fasaden består här till stor del av glas vilket bidrar med transparens och därmed till ett levande gaturum.

Kvarterets taklandskap behandlas som en femte fasad med en omväxlande och omsorgsfull gestaltning.

Gestaltningsprinciper för lägenheter

2-4 rumslägenheter planeras enligt mätbara gestaltsprinciper med särskilda kvalitéer så som axialitet, rörelse, generalitet och ljud/ljus. Från hallen leder en axel mot dagsljus och öppenhet. Kontrast mellan omslutenhet i form av obrutna väggar och fönsterväggar ger möjlighet till olika möbleringsmöjligheter, lägenheten får därmed ett högt värde av generalitet och ett variabelt utnyttjande av rummen. Rum med fler än en öppning ger hög kvalitet och möjlighet till ett varierat rörelsemönster i lägenheten, där layouten upplevs som spännande och levande.

Etapp 1_KvB_Riksbyggen_Flyfoto

Rumskvalitéer utomhus

Gården gestaltas med både hårdgjorda ytor, mjuka gräsmattor och planteringar. Raka stråk för god orientering och tillgänglighet kontrasteras med kanter i amorfa former. Planteringen hjälper till att få ett växelspel mellan hårt och mjukt, högt och lågt, öppet och omslutet osv. Här används dagvatten, planteringar och samlingspunkter som konstnärlig utsmyckning för gården. Belysningsplacering förstärker rum i rum känslan och gör miljön attraktiv och användbar.

Trapphusen nås huvudsakligen från gården. Närmast fasaden hittar vi privata uteplatser med mjuka övergångar till halvprivata zoner med grillplatser, planteringar vidare till de offentliga gångstråken. Precis som i lägenhetszonering kommer även här tydliga axlar, växelspel mellan omslutenhet eller i sig öppnade rum och rumsflöden till användning.

”Pocket park” i anslutning till kvarteret nås via en passage i den östra fasaden mot parken. Detta tillåter trygg rörelse från och till park, lägenhet och innergård. Parken skapar andrum och gestaltas för en variation av användningsområden för möten mellan människor och natur. Parken kan utformas med lekplatser, eller som en plats för återhämtning.

Kontakt

Lars Lundgren, Marknadsområdeschef Bostad Norr, tel: 090-15 96 07, Lars.lundgren@riksbyggen.se
Daphne Djurberg, Gruppchef Arkitekter Samhällsplanerare, MAF Arkitekter, Daphne.djurberg@maf-ark.se

Riksbyggen

Obs, all förmedling av bostäderna sker via Riksbyggen.