Milstolpe i bygget av Kronandalen – detaljplanen har vunnit laga kraft

En milstolpe för utvecklingen av Kronanområdet är uppnådd. Detaljplanen för Kronandalen som möjliggör byggandet av drygt 2 000 bostäder har vunnit laga kraft. 

– Förverkligandet av Kronandalen är den enskilt viktigaste pusselbiten för att komma ikapp med tillgången på bostäder i Luleå. Med detta levererar vi ytterligare på Luleåbornas krav på oss politiker – sätt fart på bostadsbyggandet. Där är vi nu och vi kan konstatera att vi lämnar bostadsbristen bakom oss, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå. 

Hittills har arbetet i Kronandalen skett under marknivån med byggande av ledningar för VA, el, fiber och fjärrvärme. Att detaljplanen nu vinner laga kraft innebär att arbetet går över i nästa fas där stadsdelen Kronan förtätas och utökas med ytterligare 2 000 bostäder som ska samsas om ytorna tillsammans med lokaler för andra verksamheter, samhällsservice och rekreationsytor.

– Utbyggnaden av Kronandalen kommer att ske under lång tid och därför är detaljplanens regleringar relativt generella, men den är samtidigt tydlig i vad vi vill uppnå – en stadsmässig bebyggelse med närhet till naturen, hållbart byggande och resande, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande, Lenita Ericson.

Planförslaget antogs av Kommunfullmäktige i juni och inga överklagningar har inkommit till kommunen. Detaljplanen har således vunnit laga kraft. Planförslaget tillåter flerbostadshus med främst fyra till fem våningar och radhus i tre våningar. Kronandalen ska också innehålla en friliggande förskola, ett vård- och omsorgsboende samt mark för torg-, lek- och parkytor.

– Stadsdelen utformas för att gynna gång-, cykel- och kollektivtrafik, bl. a kommer den nya elbusslinjen att gå genom området. Men stadsdelen ska även ha stark koppling till natur, konst och kultur samt dess historia som regemente i nära 50 år, berättar planchef AnneLie Granljung.

Planillustration visas här och mer information om detaljplanen finns på www.lulea.se.

Detaljplan Kronandalen - översiktskarta

Detaljplan Kronandalen – översiktskarta


Gång- och cykelväg längs Bensbyvägen och ny park på gång

En av de boende på Kronan efterlängtad gång- och cykelväg längs Bensbyvägen ska stå klar i oktober och även en av stadsdelsparkerna. Gång- och cykelvägen knyter ihop cykelnätet mellan Kronanbacken och centrum via Lulsundet. Arbetet med en av de två parkerna i området, Träffparken, påbörjas nu i sommar för att vara klar lagom till inflyttning i Kronandalen etapp 1. Läs mer om pågående infrastrukturarbeten på www.lulea.se/kronan.

Gång- och cykelväg längs Bensbyvägen knyter ihop cykelnätet mellan Kronanbacken och centrum via Lulsundet. Illustration Tema: .


Fortsatt planering av kommande markanvisningar i Kronandalen

De sex första kvarteren, Kronandalen etapp 1, i nordöstra delen närmast Bensbyvägen är sen tidigare markanvisad. Här kommer byggstart att ske senhösten/vintern 2017. (Läs mer här om etapp 1).

Arbetet fortsätter nu med att planera kommande markanvisningar; Kronandalen etapp 2 och Kronan stadsdelscentrum. I etapp 2 ingår ett nytt vård- och omsorgsboende där Hemsö är byggherre och som har planerad byggstart i maj 2018. Parallellt med detta planeringsarbete fortsätter det fysiska arbetet på Kronanområdet med att få klar nödvändig infrastruktur inför hösten och vinterns byggstarter.

Illustration: Strategisk Arkitektur 2015/Luleå kommun 2017.

Illustration: Strategisk Arkitektur 2015/Luleå kommun 2017.

‹ Föregående Nyhetsarkivet Nästa ›