Friluftstema för de första kvarteren i Kronandalen

Kronandalen etapp 1, kvarter A-F

Kronandalen etapp 1, kvarter A-F

För knappt ett år sedan påbörjades dialogen med byggaktörer om den första bostadsetappen i Kronandalen och nu är sex markanvisningsavtal med cirka 460 hyres- och bostadsrätter klara för beslut i Kommunstyrelsen.

– Markanvisning kommer att tilldelas små och stora byggaktörer som verkar både nationellt och lokalt. För några av byggherrarna är det den första satsningen som görs i Luleå. Det är resultatet av ett målmedvetet arbete under flera år, säger en glad Niklas Nordström, kommunalråd Luleå kommun.

Markanvisningsprocessen med intresseanmälan, intervjuer, urval och dialog är ett nytt tillvägagångssätt som prövats i kommunen och efter knappt ett års förberedande arbete är avtalen klara. Tecknandet av avtalen innebär att byggaktörerna kan gå vidare med att detaljprojektera och söka bygglov för sina hus. Detaljplanen, som förväntas vinna laga kraft sommaren 2017 är också en viktig pusselbit för det fortsatta arbetet.

– Att de första kvarteren i Kronandalen kommer igång är ett viktigt steg för Luleås största volymområde för flerbostadshus. Totalt ska 2000 nya lägenheter byggas i Kronandalen som knyter ihop området med Lulsundsberget, Kronanhöjden, Östra Kronan och Kronanbacken, säger Anna Lindh Wikblad, chef för Staben Kvalitet och Samhällsutveckling.

Utgångspunkten i bedömningen av byggaktörernas förslag på utformning av kvarteren är kommunens Vision Luleå 2050 med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i fokus samt det kvalitets- och gestaltningsprogram som tagits fram för Kronandalen.

– Under hösten har vi fört en dialog med byggaktörerna för att väva ihop deras tankar kring boendemiljö och arkitektur med kommunens målsättningar för hållbarhet och god gestaltning, säger Johan Eriksson, planarkitekt Luleå kommun, som ansvarat för dialoggruppens arbete.

Inflyttning 2019

I och med att markanvisningsavtalen är klara börjar byggaktörernas arbete med att detaljrita hus och gårdar. I slutet av 2017 kan byggnationer av husen påbörjas i de första av de sex kvarteren i etapp 1. Byggnationer kommer ske stegvis och inflyttning kan ske tidigast 2019.

Infrastrukturen påbörjad

Luleå kommun har redan påbörjat arbetet med infrastrukturen i området genom byggande av ledningar för vatten- och avlopp samt gator. Samtidigt pågår arbetet med utformningen av ett stadsdelscentrum, en stadsdelspark och ett konststråk.

– Att använda områdets naturnära läge och Kronans tradition av konst och kultur är en ledstjärna i både kommunens och byggaktörernas arbete för att skapa Naturstad Kronan, säger Jenny Axberg, projektledare projekt Kronan.

Gemensamma lösningar

De sex byggaktörerna som ska bygga i Kronandalen har flera gemensamma lösningar för kvarteren i den första etappen. Lösningarna bygger på de krav som kommunen ställt i urvalsarbetet avseende t ex gestaltning, energi, miljö, trafik, tillgänglighet och trygghet. Det handlar om att entréer ska vara vända ut mot gatan för att skapa rörelse i gaturummet, att fjärrvärme ska användas och att hushållsel ska mätas i varje bostad. Materialval och färg för husfasader har valts för att skapa en helhet inom etappen men ändå skapa variation. Byggaktörerna utformar gårdar med trygghet och tillgänglighet i fokus.

Se bilder och läs mer om byggaktörernas planer för respektive kvarter.

Cykel och buss blir prioriterat

Samtliga byggaktörer satsar även på trygg, säker och väderskyddad cykelparkering då hela Kronandalen byggs för i första hand gående, cyklister och bussresenärer. De boende i området kommer ha tillgång till fyra busslinjer däribland den planerade elbusslinjen mellan Kronan och Porsön/universitetet.

– Det är viktigt att prioritera cyklister och gående samt kollektivtrafiken i ett så tätbebyggt och nytt område som Kronandalen kommer att bli. Här ska finnas boenden för alla och tillgång till bil ska inte vara nödvändig, konstaterar Lenita Ericson, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

All bilparkering ska ske i parkeringshus eller underjordiska garage där det ska finnas laddplatser för elbilar. Flera byggaktörer kommer gå samman för att skapa underlag till bilpool vilket generellt sett är nytt i Luleå.

‹ Föregående Nyhetsarkivet Nästa ›